Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko

Podstawa prawna: ustawa Prawo Atomowe / Dz.U. 2021 poz. 1941/ zgodnie z art. 32c pkt.2

W jednostce występują następujące urządzenia wytwarzające promieniowanie jonizujące;

Gabinet Stomatologiczny RTG nr 1 wyposażony będzie w aparaty:
• RX DC firmy Cefla -do wykonywania zdjęć punktowych numer seryjny 706G1574 decyzja 394/2022 z dnia 5/09/2022 r
• CS 8200 3D firmy Carestream do zdjęć panoramicznych/cefalometrycznych/opcją CBCT numer seryjny KDIL052- decyzja 395/2022 z dnia 5/09/2022 r

Gabinet Stomatologiczny RTG nr 2 zamontowany jest aparat:
• aparat rentgenowski – do wykonywania zdjęć punktowych RX DC firmy Cefla mumer seryjny 70633233 decyzja 397/2022 z dnia 5/09/2022 r

Jednostka posiada zezwolenia na uruchomienie następujących pracowni:
• Gabinet Stomatologiczny RTG nr 1 decyzja 393/2022 z dnia 5/09/2022 r
• Gabinet Stomatologiczny RTG nr 2 decyzja 396/2022 z dnia 5/09/2022 r

Jednostka przed uruchomieniem pracowni miała wykonane pomiary rozkładu dawki promieniowania X w otoczeniu aparatu – na podstawie wyników stwierdzono, że dawka graniczna promieniowania jonizującego nie przekracza 1mSv/rok dla pomieszczeń ogólnodostępnych oraz 3 mSv/rok dla pomieszczeń pracowni poza gabinetem.

Jednostka podlega kontroli Śląskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Katowicach, 40-957 Katowice, ul. Raciborska 39 – Oddział Higieny Radiacyjnej.

Jednocześnie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie ochrony przed promieniowaniem jonizującym pracowników zewnętrznych narażonych podczas pracy na terenie kontrolowanym lub nadzorowanym (Dz.U. 2020 poz. 2313) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego (Dz.U. 2020 poz. 2300) gabinety Stomatologiczne RTG w/w jednostce są terenem nadzorowanym.

Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy dozymetrii indywidualną z Pracownią Oceny Narażenia Zawodowego Zakładu Ochrony Radiologicznej Instytutu Medycyny Pracy
91-348 Łódź ,ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8
tel./faks: 42 631 45 39
e-mail:[email protected]
numer ID placówki 13662

Zmierzona dawka efektywna wyniosła poniżej 6 mSv, personel zakwalifikowany do kategorii narażenia na promieniowanie jonizujące „B”.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego / Dz.U z 2005 poz.168/- dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:
– pracownicy: 20 mSv/rok;
– ogół ludności : 1mSv/rok.

Uwaga:

• na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
• Gabinety Stomatologiczne RTG nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych. Katowice dn.11 września 2022 roku

Katowice, dn 11 września 2022 r.

 

Łukasz Kwolek - ZnanyLekarz.pl

MediRaty